Kandyavaroon Jhale Vande! Tarunala Tolkayne Lathya-Kathyane Ke


Aurangabad: Shetatu kandyachi gaadi gelyane belela vaad radhya to kala gela ki ek shetkari tarunala ke e-daha jananchya tolkyane hatatil dandeni lokhandinem marhanali. Yaprakarni polit gunha dakhal karanyat aa aaye.Jhalan Jahyatil Meherbanai Tanda Yethal 23 Atla Ki Shetkari Taru Surdhav Yachya Shetal Kanda Kapani Jhanyant Eicher Bharun Kanda Vikrisathi Textvarnya Ashtri. Yaveli Eicher Bandavarun Prasanna Shezeril Shetkari Vishal Rathod Yanchya Pikanche Parabhav Jhalam. Yevrun Vishal Anisur Jadhav petitioned Phone Varun Sud Jhala. Petitioner Mahiti Mitach Greta Bhau Kunal Rathod Yanesur Jadhav Yala Ek Thikani Bolwoon Dandyane Marhan Kelly. Yaveli Kunalsobat aankhi kahi lokam marhan karanyasathi aale.

Covenant: Rajput Yenyadhich Mansela Khinder; Puri Patil Yancha Rajinam

Tar Marhan Jhale Sur Yachya Dokyala Dukhpat Jhali Asoon Tyachyavar Bidkin Governor Rugnalayat Remedy begins. Tar or episode Bidkin Pune Thanyat Gunha admission Karyat got here. Tar Gunha Admission Karanyachya Magnisathi in Pune Thanya Somar Mothi Gardi Jamli.

covenant: malvini mulivar lavatory noon act; Maitreenatch Kelly Madt

Incident See What This incident was taken into custody…

Sur Jadhav Yala Jhalya Marhani Incident Incidence Location: Mainly a whatlya si whatlchya cctv imprisoned Jhala come. Or videot surela dandyane marhan keli jaat actually disat aahe. Tar ka lokam madhya kart bhandam sodvanyasathi strive sudhana disat ahe. Pan marhan karnare tyanahi daba marat mainly videot disat aaye.

Covenant: Chinta Vadvanari Baatami; Mumbai seven seventh wished full, oh mike sick quantity twenty eighth

    ,More News click here